ANBI-gegevens Protestantse Gemeente

Officiële naam en contactgegevens

Naam Protestantse gemeente te Nieuwerbrug aan den Rijn
Bezoekadres De Brugkerk, Bruggemeestersstraat 14, 2415 AA Nieuwerbrug aan den Rijn
E-mailadres scriba@brugkerk.nl
RSIN 824125794
KvK-nummer 76442772

Beleidsplan

Naast de erediensten die iedere zondag en op christelijke feestdagen worden gevierd, biedt de Protestantse Gemeente Nieuwerbrug zorg aan de gemeenteleden, onderhoudt zij contacten met andere geloofsgemeenschappen en bespreekt zij zaken die regionaal of landelijk spelen.

De Protestantse Gemeente van Nieuwerbrug heeft geen winstoogmerk.

De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. De kerkrentmeesters en de diaconie dienen ieder jaar hun ontwerpbegrotingen in, samen met een ontwerp-collecterooster. Ook leggen zij hun ontwerp-jaarrekeningen over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad. Na de jaarlijkse gemeentevergadering, waarin de stukken aan de gemeenteleden worden voorgelegd, worden de jaarrekeningen vastgesteld.

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:

 • geldelijke bijdragen van leden (vaste vrijwillige bijdrage);
 • collecteopbrengsten en overige giften;
 • opbrengsten van geld-wervende acties.

De belangrijkste uitgaven zijn:

 • pastoraat;
 • eredienst;
 • onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw.

Het volledige beleidsplan vindt u op de pagina Documentatie.

Doelstelling

De Protestantse Gemeente van Nieuwerbrug wil vanuit het geloof in God de Vader, in Jezus Christus Zijn Zoon en in de Heilige Geest gemeente zijn met elkaar. We willen een open kerkgemeenschap zijn die een ontmoetingsplaats biedt tussen kerk en dorp in het algemeen en tussen God en mensen in het bijzonder. We willen een missionaire gemeente zijn.

 

Bestuurssamenstelling

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit een kerkelijk werker (vacature), een ouderling-voorzitter, een ouderling-scriba, twee ouderlingen-kerkrentmeester, twee pastoraal ouderlingen (waarvan een vacature) en drie diakenen. Het dagelijks bestuur (moderamen) wordt gevormd door een aantal leden van de kerkenraad: de kerkelijk werker (vacature), de voorzitter, de scriba, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.

Het college van kerkrentmeesters bestaat naast de ouderling-kerkrentmeesters uit vier andere kerkrentmeesters.

Het statuut (de kerkorde) kunt u vinden op de website van de PKN.

 

Beloningsbeleid

De kerkelijk werker (momenteel vacature) wordt beloond overeenkomstig de landelijke arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers.  Gastpredikanten ontvangen een beloning per dienst conform de actuele arbeidsvoorwaardenregeling PKN. Organisten en beamisten ontvangen een vrijwilligersvergoeding per dienst, evenals kosters voor diensten buiten de zondagen en feestdagen. De ouderlingen en diakenen verrichten, net als alle andere vrijwilligers in de kerk, hun werk pro Deo. Wel kunnen aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.

 

Overzicht uitgeoefende activiteiten (2023)

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten:

 • kerkdiensten
 • pastoraal werk
 • catechese
 • gespreksgroepen, waaronder Gemeente Groei Groep
 • ouderenochtenden
 • zangmiddag
 • ondersteuning van eetgroep De Smullerij voor alleengaanden en alleenstaanden
 • deelname aan Open Monumentendag en Open Kerkendag
 • verhuur van de kerk voor rouw- en trouwdiensten
 • oud papier ophalen t.b.v. The Shelter Ministeries in Kriel, Zuid-Afrika
 • uitwisseling met partnergemeente Oranienbaum in Duitsland
 • oecumenische diensten in het Wierickehuis (begin januari) en op het terrein van de Speelweek (in augustus)
 • Kom-over-de-Brug-diensten met de Bethlehemkerk
 • maandelijks oecumenisch avondgebed in de Brugkerk
 • oppas voor kinderen van 0–4 jaar
 • kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd
 • clubs voor kinderen in de basisschoolleeftijd

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (Begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. In het overzicht (zie hieronder) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Financiële verantwoording

De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.