ANBI-gegevens Diaconie

Officiële naam en contactgegevens

Naam Diaconie Protestantse gemeente te Nieuwerbrug aan den Rijn
Bezoekadres De Brugkerk, Bruggemeestersstraat 14, 2415 AA Nieuwerbrug aan den Rijn
E-mailadres diaken@brugkerk.nl
RSIN 824125824
KVK-nummer 76443590

Doelstelling

De diaconie heeft als taak mensen in nood een hand toe te reiken. Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor mensen.

We kunnen dit doen door ze te kleden, te voeden en bij te staan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou blijven staan.
Daarnaast wil de diaconie de hele gemeente activeren tot diaconaal denken en handelen.

Beleidsplan

Ongeacht of iemand tot onze kerk behoort, willen we meelopen met ieder die op ons pad komt en om hulp vraagt.

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente van Nieuwerbrug heeft geen winstoogmerk.
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage; collecteopbrengsten en overige giften.

 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.
De diaconie dient ieder jaar haar ontwerpbegroting in, samen met een ontwerp collecterooster.

 

Ook legt zij voor 1 maart haar ontwerp jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad. Na de jaarlijkse gemeentevergadering, waarin de stukken aan de gemeenteleden worden voorgelegd, wordt de jaarrekening en de begroting vastgesteld.

 

Het vermogen wordt besteed aan projecten en goede doelen, zoals stichting De Herberg in Oosterbeek. Daarnaast wordt noodhulp gegeven bij rampen, aan zendings- en ontwikkelingswerk en aan werelddiaconaat. Ook is er een potje bestemd voor individuele probleemsituaties in ons dorp en in de directe omgeving.

Het volledige beleidsplan vindt u hier Documentatie

Bestuurssamenstelling

De diaconie bestaat uit drie leden, waarvan één de rol van penningmeester vervult.
Het statuut (kerkorde) kunt u vinden op de website  van de PKN.

 

Beloningsbeleid

Diakenen verrichten, net als de ouderlingen en alle andere vrijwilligers in de kerk, hun werk Pro Deo. Wel kunnen aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.

Overzicht uitgeoefende activiteiten (2019)

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een samenvatting van de belangrijkste diaconale activiteiten wordt hieronder vermeld:

  • ondersteunen van projecten en goede doelen, zoals het Inloophuis ’t Centrum in Woerden en stichting De Herberg in Oosterbeek.
  • met de avondmaal collecten geld inzamelen voor een waterproject in Kigezi, Oeganda waar Tear samen met de Church of Uganda zorgt voor schoon drinkwater door het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen.
  • speciale collecten voor noodhulp bij rampen, zendings- en ontwikkelingswerk en werelddiaconaat
  • rond dankdag inzamelen van producten voor voedselpakketten
  • kerstattentie voor ouderen en langdurig zieken
  • jaarlijks uitje voor oudere gemeenteleden

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (Begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. In het overzicht (zie hieronder) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Financiële verantwoording (boekjaar 2020)

De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.